A rendeléseket 1 munkanapon belül, szépen díszcsomagolva szállítjuk ki.

 

Nyereményjáték

 

NYEREMÉNYJÁTÉK REGISZTRÁCIÓ

Nyereményjáték szabályzat

 

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Spalatius Kft. (a továbbiakban:Spalatius) által szervezett nyereményjátékokra (a továbbiakban: Nyereményjáték).

A Nyereményjáték kiírója: Spalatius Kft. (székhely: 1185 Budapest, Lugos utca 24.). 

1. A Nyereményjátékban résztvevő személyek

A Nyereményjátékon részt vehet minden természetes, nagykorú személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Pályázó). Amennyiben a nyertes pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a pályázó cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Nyereményjátékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Spalatius tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. 

2. A Nyereményjáték leírása

Nyereményjátékot hirdetünk meg a www.bizsubarlang.hu hírlevél feliratkozók és a Facebook oldalt követők között.

A pályázó oly módon vehet részt a Nyereményjátékon, hogy feliratkozik a www.bizsubarlang.hu/nonapi-nyeremenyjatek honlapon megtalálható űrlap kitöltésével ÉS kedveli vagy megosztja a nyereményjátékot kihirdető Facebook posztot.

3. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjátékon részt venni, arra jelentkezni 2017. március 7. 23:59-ig lehet. A sorsolás 2017. máricus 8.-én történik. A Nyereményjáték időtartamának kezdete előtt, illetve után érkezett jelentkezések érvénytelenek.  

4. A kiválasztás menete

Spalatius a nyereményjáték időtartamának végéig a megadott honlap WebGalamb "BizsuBarlang" feliratkozói csoportjába beérkezett pályázatokból  2017. március 8.-án egy darab email címet  sorsol ki. A nyereményjáték esetében 1 nyertes kerül kiválasztásra.  

5. Jelentkezés a Nyereményjátékra

A Nyereményjátékra jelentkezni a hírlevéllel való feliratkozással, az e-mail cím megadásával lehet. A nyereményjátékon csak az vesz részt, aki a feliratkozás mellett a BizsuBarlang Facebook oldalon megjelent hirdetményt is kedvelte vagy megosztotta.

A Nyereményjátékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Pályázó felelős azért, hogy adatai a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Nyereményjátékból kizárásra kerül az a Pályázó, aki a Nyereményjáték tisztességességét bármilyen módon veszélyezteti, illetve a Szabályzatban szereplő kitételeket megsérti. 

6. Nyeremény

Spalatius nyereményként az alábbiakat ajánlja fel:

  • 1 db Pandora stílusú karkötő 7990 Forint értékben

7. Nyertes értesítése

A nyertest minden esetben e-mailben értesítjük. A Pályázó felelős azért, hogy az általa megadott e-mail cím érvényes legyen, és azon a kapcsolatot fel lehessen venni vele további egyeztetés végett. Amennyiben a nyertessel kapcsolatot nem lehet felvenni, illetve az értesítésre 3 napon belül nem reagál, nem jogosult a nyereményre. Ebben az esetben a Spalatius dönthet akként, hogy a Nyereményt pótnyertesként kisorsolt személynek ajánlja fel.

8. Adatkezelés

A Pályázók a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

  • a nyertes e-mail címét és keresztnevét a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Spalatius kezelje.

A Pályázók tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó adatbázist, valamint a sorsolási jegyzőkönyvet a Spalatius székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Pályázót megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. A Spalatius a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között. 

9. Felelősségkizárás

A Nyereményjátékok hiányosságáért értesítési késedelemért a Spalatius nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Spalatius-nak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Pályázókat terheli. A nyeremények átadására csak abban az esetben van lehetőség, ha a nyertes a Spalatius-nak adott adatkezelési jogosultságot nem vonja vissza.

A Spalatius a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes ilyen igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Spalatius kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékokban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Kelt: Budapest, 2017. február 25.